Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Mevlânâ'ya Hakaret Edenler Aynaya Baksın

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Bazı nasipsizler, bazı kendini bilmezler, zaman zaman başka mesele yokmuş, her şey bitmiş gibi, aslı astarı olmayan, hiçbir dayanağı bulunmayan sözler sarf ediyorlar. Şiirlerine baktığımızda, hayatını okuduğumuzda açık ve net olarak görürüz ki Mevlânâ’da hiçbir sapma ve ahlaksızlık hali mevcut değildir. Hele onun Kur’ân ve İslam hakkındaki sözlerine kulak verdiğimiz zaman kimsenin; “Mevlânâ mecus

13-12-2012 23:07

Sûfîlerin Abdesti

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Abdest, bedeni temizlemek demektir. Istılahta, dinî ibâdetleri yapmak için, elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek, ayakları topuklarla beraber yıkamaktan müteşekkil bir ameliyedir. Sûfîlere göre bu temizliğin (tahâret) zahirî yönünü teşkil eder. Bu en kolay temizliktir. Asl olan ise, bâtınî (iç) temizliktir.

10-12-2012 18:57

Adğâsü Ahlâm - Karışık Rüyalar

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Ashâbtan Câbir b. Abdullah (r.a) bir rüyasında; büyük ineklerin küçük inekleri sağdığını, hastaların sağları ziyaret ettiğini, kuru bir çay kenarında yemyeşil bahçeler bulunduğunu, minberde (hutbe okunan mekân) koca koca putlar durduğunu gördü. Bu, sıradan bir rüyaya benzemiyordu.

07-12-2012 17:26

Şii Taassup

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Ey taassuba kapılan, hep yerip kınayan, sonra da sevgiden bahseden kişi! Madem akıllıca laflar ediyor, iç aleminden bahsediyorsun neden batılda ısrar ediyorsun? Halifelikte kapma, çalma falan yok. Ey gerçeği göremeyen, nasıl olur da Hz. Ebubekir'le Hz. Ömer böyle kötü bir iş yapar? Eğer o ikisi halifeliği gaspetmiş olsalardı yerlerine oğullarını geçirirlerdi.

04-12-2012 22:20

İsmail Hakkı Bursevî (k.s)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Ailesi tarafından kendisine “İsmâil” ismi verilmiş, şiirlerinde kullandığı “Hakkı” mahlasını diğer eserlerinde ismiyle birlikte kullandığından zamanla bu mahlas ismiyle bütünleşmiştir. İsmâil Hakkı Aydos’ta doğmuş olması sebebiyle “Aydosî”, Celvetiyye tarîkatına mensup olduğu için “Celvetî”, bir müddet Üsküdar’da yaşadığı için “Üsküdârî”, Bursa’da uzun süre yaşayıp orada medfun olması dolayısıyla

04-12-2012 17:06

Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (1. Mektub)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Muhterem İhsan Efendi Oğlum, Cenâb-ı Hakk’ın selâmı, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Oğulcuğum, mektubunuzu muhabbetle okudum. Mütehassis oldum (çok duygulandım). Şu çağlarınızda yanınızda olmayı istemiyor değilim, lâkin malum büyüklerinden dinlemişsindir; bize uzlet gözüktü. Hadd-i zâtında kimseye mektup da yazmıyordum. Ama kendinizin, daha doğmadan müjdesini aldığım, kıymetli oğulcağızı

26-11-2012 19:53

Tarikatların Zuhûru, Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Tarîkat kurucuları tarîkatı kurmak için ortaya çıkmamışlar, tarîkat kurdukları iddiasında da bulunmamışlardır. Tarîkat şeyhinin çevresinde toplanıp bir cemaat oluşturan mürîdler, şeyhin sülûk tarzını, tasavvufî hayatı yaşama şeklini, fikirlerini ve kanaatlarını benimsemişler, çoğu zaman şeyhlerine ait söz konusu hususları düzenlemişler, tarîkatın âdâb ve erkânını (ilkeleri ve kuralları) tespit etm

21-11-2012 21:04

Gönül Kâbe’si, Prof. Dr. Mustafa KARA

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

İbadetlerimiz de bize benzer. Onların da bir ruhu bir bedeni vardır. Onların da bir özü bir şekli vardır. Namazın farzlarından biri ayakta durmak biri de yere kapanmak, secde yapmaktır. Farz olan, bu hareketleri yapmaktır. Bu hareketleri yaparken dua okumak farz değildir. Fakat namazın bu şekillerden ibaret olmadığını şu ayet-i kerime bize öğretiyor: “Onlar namazlarında alçak gönüllü bir duyarlıl

19-11-2012 00:22

Şems'in, Mevlânâ İle İlk Buluşması

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Konuşmalar'dan anlaşıldığına göre Şems, 642 hicret yılı Cemaziyelahır ayının yirmi altıncı günü Konya'ya gelmiştir. (M. 48). O Mevlânâ ile ilk buluşma hakkında Eflâkî'nin verdiği bilgi ile Molla Câmi'nin Nefahat-ül-üns'de ve bizzat Makalât metninin 56'ncı sahifesindeki Arapça pasajda biraz değişik bir dekor içinde özetle şöyle anlatılmaktadır: Şems yukardaki tarihte Konya'ya gelir; Şekerciler Hanı

12-11-2012 22:23

Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Padişahları İrşadı

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Kaynağı Kur’ân ve Sünnet olan tasavvuf cereyanı, bizzat Hz. Peygamber (s.a.) ve ashâbının hayâtında zühd, hadîslerinde ise ihsân olarak ifâdesini bulmuştur. Tasavvufun Hicrî XII. Âsır’dan itibaren de bugünkü manasıyla tarîkatlar şeklinde teşkilâtlanarak İslâm memleketlerinin her tarafına nüfûz ettiğini ve bilhassa İslâm’ın tebliğ ve intişârında önemli rol oynadığını müşâhede etmekteyiz.

10-11-2012 12:24

Meşhur Sûfîler, Ahmed b. Yahya Cellâ (k.s)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Sûfi zâhidlerden Ebû Abdullah Ahmed b. Yahya Cellâ, aslen Bağdatlı olup Remele ve Şam’da ikamet etmiştir. Şam’ın büyük şeyhlerindendir. Ebû Turab, Zünnûn, Ebû Ubeyde Busrî ve babası Yahya Cellâ’nın sohbetinde bulunmuştur. İbnü’l-Cellâ anlatıyor: “Anne ve babama, ‘beni Aziz ve Celil olan Allah’a hibe etmeyi arzu eder misiniz?’ dedim. Onlar da: ‘Seni İzzet ve Celâl sahibi olan Allah’a hibe eyledik

07-11-2012 21:12

Fîhi Mâ Fîh, Mevlânâ (3. bölüm)

Tasavvuf Kültür Sanat / Tasavvuf Yazıları

Birisi, “Gece-gündüz canım da, gönlüm de kapınızda hizmet etmede; fakat Moğollarla uğraşmaktan, onların işleriyle oyalanmaktan vakit bulup da kapınıza gelemiyorum” dedi. Mevlânâ buyurdu ki: “Bu işler de Allah işi; çünkü Müslümanların emin olmalarına, aman bulmalarına sebep olmada. Onların gönülleri olsun da birkaç Müslüman, emniyet içinde ibadete koyulsun diye kendinizi, malınızla, bedeninizle f

05-11-2012 22:01

Tasavvuf Yoluna Girmek İstiyorum
İletişim
Bizimle [email protected] adresine mail atarak iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa Hayri Efendi Hz.
"Evlatlarım, yana yakıla Cenab-ı Hakk'ı zikredelim" buyuran MUSTAFA HAYRİ EFENDİ HZ.nin gönlünden, dilinden İLAHİLERİ ve SOHBETLERİNİ sitemizden dinleyebilirsiniz.
İtikâfın Mahiyeti, Nevileri ve Teşriî Hikmeti
Kudüs Davası Yalnız Değildir.
Bir Gün Gelecek - Abdullah DEMİRCİOĞLU
Mezhepler Dinin Kalesidir
Millet İradesine kast eden darbe teşebbüsünü kınıyoruz!
Doğru Söylediyse Kurtuldu
Emaneti Yüklenmek, Abdullah Demircioğlu (İFEG Rektörü)
Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve K. Kerîm, Abdullah DEMİRCİOĞLU
Duymak ve Dinlemek… Ayşe DEMİRCİOĞLU
Hz. Peygamber, Barış ve Savaş
Kuranı Kerimin Manevi Koruyuculuğu Vardır 22.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 2.bölüm 23.03.2019
İslamitische Faculteit van Europa - Hadis Dersi 1.bölüm 23.03.2019
[ Daha Fazlası ]
Tüm hakları saklıdır 2012 ® MURİDAN
Ana Sayfa Biz Kimiz ? İletişim
Yazılım : Networkbil.net