Muridan
Geçmişten Günümüze Dergahlar

1925’TE TEKKE, TÜRBE VE ZAVİYELER KAPATILDIKTAN SONRA MAARİF VEKÂLETİNİN TÂMİMİ
“İHANET VE GASP BELGESİ”

“Türkiye Cumhuriyeti
Maârif Vekâleti
Husûsî

Tekyeler, Zâviye Ve Türbeler Hakkındaki Karârı
1-Derhal mektep olabilecek vaz’iyette olan tekyelere maârife devredilecektir.
2- Harâp olanlar nakde tahvil edilecek ve bu para ile idâre-i hususiye nâmına Evkâf müdiriyet-i umûmiyesince mektepler yaptırılacaktır.
3- Tekyeler dâhilinde mevcut olan bütün eşya maârif idârelerince tesellüm olunacaktır.
4-Türbeler: Sultan türbeleri, tarikatlara mesned ve hususi eşhâsa cerr-i menfaat için vâsıta olan türbeler kapatılmıştır.
5- Bunlar ve bütün türbeler arasında tarih ve san’at nokta-i nazarından mühim olanlar muvakkaten şimdiki memurları tarafından ve sonra da maârif vekâleti tarafından tâyin edilecek memurlar vâsıtasıyla muhâfaza ve idâre olunacaktır.”

Top