Muridan

Zuhurat Kerametin Şahikasıdır

Akaid kitapları “ve kerametül evliyai hakkun”, evliyanın kerametinin hak olduğunu zikrederler. Cenab-ı Allah Kuran-ı Kerim’de : “Zekeriya (a.s) her ne zaman Onun yani Meryem’in yanına gelirse orada bir rızık bulurdu” buyuruyor.

Top