Muridan
Meşayih-i Kiram

Kâdiriyye'nin Hâlisiyye şubesinin müessisi, Şeyh Abdurrahman Hâlis Et-Tâlebânî El-Kerkukî'nin (Vefatı: 1275/1858) "Kitâbu'l-Maârif Fi Şerhi Mesnevi-yi Şerîf" adlı Mesnevi-yi şerîf'in ilk on sekiz beytine yazdığı Farsça manzum şerhin 1284/1867 tarihli matbu nüshası.

Top