Muridan
Kitâbu'z-Zikr den Seçmeler

Kitâbu'z-Zikr den Seçmeler

Hz. Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullâh (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allah'ın, yollarda dolaşıp zikredenleri araştıran melekleri vardır. AIIahu Teâlayı zikreden bir cemaate rastlarlarsa, birbirlerini: "Aradığınıza gelin!" diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. Allah, -onları en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar: "Kullarım ne diyorlar?"

"Seni tesbih ediyorlar, sana tekbir okuyorlar, sana tahmid okuyorlar.

 Sana tazim (temcid) ediyorlar" derler. Rabb Teâla sormaya devam eder:

 "Onlar beni gördüler mi?"

 "Hayır!" derler.

 "Ya görselerdi ne yaparlardı?"

 "Eğer seni görselerdi ibâdette çok daha ileri giderler; çok daha fazla ta'zim, çok daha fazla tesbihde bulunurlardı" derler. Allah tekrar sorar:

 "Onlar ne istiyorlar?"

 "Senden, derler, cennet istiyorlar."

 "Cenneti gördüler mi?" der.

 "Hayır ey Rabbimiz!" derler.

 "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der.

 "Eğer görselerdi, derler, cennet için daha çok hırs gösterirler, onu daha ısrarla isterler, ona daha çok rağbet gösterirlerdi." AIlah Teâla sormaya devam eder:

 "Neden istiâze ediyorlar (sığınıyorlar)?"

 "Cehennemden istiâze ediyorlar" derler.

 "Onu gördüler mi ?" der.

 "Hayır Rabbimiz, görmediler!" derler.

 "Ya görselerdi ne yaparlardı?" der.

 "Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar, daha şiddetli korkarlardı" derler. Bunun üzerini Rabb Teâla şunu söyler:

 "Sizi şâhid kılıyorum, onları affettim!"

 Rasûlullâh (aleyhissalâtu vesselâm) sözüne devamla şunu anlattı:

 "Onlardan bir melek der ki:

 "Bunların arasında falanca günahkar kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksadla uğramıştı, oturuverdi."

 Allah Teâla:

 "Onu da affettim, onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar" buyurur."

 Buhâri, Daavât 66, Müslim, Zikr 25, (2689); Tirmizi, Daavât 140, (3595)

 Yine Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullâh (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

 "Kim bir yere oturur ve orada Allah'ı zikretmez (ve hiç zikretmeden kalkar) ise AIIah'tan ona bir noksanlık vardır. Kim bir yere yatar, orada AIIah'ı zikretmezse, ona AIIah'tan bir noksanlık vardır. Kim bir müddet yürür ve bu esnada Allah'ı zikretmese, Allah'tan ona bir noksanlık vardır."

 Ebû Dâvud, Edeb 31. (4856) 107,(5059); Tirmizi, Daavat 8, (3377); Hadisin metni Ebü Davud'a aittir. Sondaki ziyade İbnu Hibbân'ın Mevârid'inden alınmadır (2319)

 Ebû Müslim eI-Eğarr (rahimehullah) diyor ki: "Ben şehâdet ederim ki Ebû Hureyre ve Ebû Said (radıyallâhu anhümâ) Rasûlullâh'ın (aleyhissalâtu vesselam) şöyle söylediğine şehâdet ettiler:

 "Bir cemaat oturup Allah'ı zikrederse, mutlaka melekler etraflarını sarar, AIlah'ın rahmeti onları bürür, üstlerine sekine iner ve Allah onları yanında bulunan (büyük melek)lere anar."

 Müslim, Zikr 39, (2700); Tirmizi, Daavât 7, (3375)

 Hz. Ebû Musâ (radıyallâhu anh) anlatıyor:

 "Rasûlullâh (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

 "İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde AIIah zikredilmeyen evlerin misâli, diri ile ölünün misali gibidir."

 Buhâri, Daavât 66; Müslim, Salâtü'l-Müsâfırin 211, (779)

 Hz. Ebü Hüreyre'nin rivâyetinde şöyle gelmiştir: "Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) buyurdular ki:

 "Allah Teâla hazretleri diyor ki:

 "Kulum, hakkımda nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden geçiririm. O, beni bir cemaat içerisinde anarsa, ben de onu, onunkinden daha hayırlı bir cemaatte anarım. O, bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim."

 Buhâri, Tevhid 50; Müslim, Zikr 2, (2675); Tirmizi, Daavât 142, (3598)

 Ebû Umâme (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Rasûlullâh (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:

 "Kim yatağına temiz (abdestli) olarak girer ue uyku bastırıncaya kadar AIIah'ı zikrederse gecenin herhangi bir saatinde uyanıp da AIIah'tan dünya veya âhiret hayırlarından bir şey isterse AIIah Teâla, istediğini mutlaka ona verir."

 Tirmizi, Daavât 100, (3525)

 Hz. Muaz İbnu Cebel (radıyallahu anh) anlatıyor:

 "Kul, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir."

 Muvatta, Kur'ân 24, (1, 11); Tirmizi, Daavât 6, (3374); İbnu Mâce, Edeb 53, (3790)

Top