Muridan
Peygamberimizin Ticaretle İlgili Tavsiyeleri

Peygamberimizin Ticaretle İlgili Tavsiyeleri

Peygamberimiz’in ticârî hayat ve alışverişle ilgili bazı tavsiye­lerini sıralayalım: 1. Bir müslümanın yaptığı alışveriş üzerine, diğerinin yapmaması[1], diğer bir ifade ile “bir müslümanın pazarlığı üzerine pazarlık yapmaması.”[2]

 2. Müşteri kızıştırmaktan kaçınılması.[3]

 3. Müstahsilin malının pazara gelmeden ucuza kapatılmaması.[4]

 4. Ticarette doğruluğa önem verilmesi, yalandan kaçınılması, söz verilince o sözde durulması, bir şey emanet edilince de emane­te hıyanet edilmemesi.[5]

 5. En hayırlı kazancın, kişinin kendi eliyle kazandığı şey olma­sı.[6]

 6. Alışverişte karşılıklı güven duygusunun yaşanması, alışve­rişte dürüstlüğün bereket vesilesi olacağı; satılan mal ile ilgili ger­çeklerin gizlenmesi ve olduğundan farklı gösterilmek istenmesi ha­linde bereketin kalkacağı.[7]

 7. Zengin tacirin takvadan uzaklaşmaması; dinî, içtimâî, mâlî sorumluluklarının gereğini yenine getirmesi.[8]

 8. Borç, bir ihtiyacı gidermek için alınmalıdır, telef etmek, zaruri olmayan şeylere harcamak için değil.[9] Borcu ödemek, esas olmalıdır.

 9. Darda kalan iyi niyetli borçluya mühlet vermek, büyük sevâptır.[10]

 10. Yalan yere yemin ile malın sürümünü artırmak isteyen, neticede kazancın bereketini giderir.[11]

 11. Rızık temin ederken helâl yoldan ayrılmamak icâbeder.[12]

 12. Yanında işçi çalıştıran kişi, emeğinin hakkı ne ise hemen ödemelidir. Hadiste bu: “Alnının teri kurumadan!” diye belirtilir.[13]

 13. İyiler ve doğrular dışında yalancı, sahtekâr ve aldatan tâcirler, kıyamet gününde kabirlerinden günahkâr olarak kalkacak­lardır.[14]

 14. Dürüst ve güvenilir tâcirler; “Peygamberler, sıddikler ve şehitlerle beraber” olacaklardır.[15]

 15. Eksik ölçüp tartmak, milletlerin helâkine sebeptir.[16]

 16. Spekülasyon (Karaborsa) yani bir malı ucuzken alıp kasıt­lı olarak piyasaya sürmemek ve ancak pahalılaşınca sürmek ya da halkın ihtiyacı olan maddeleri piyasadan toplamak yasaktır. Bunu yapan kişiler, lânetlenmişlerdir.[17]

 17. Yapılan işi, sağlam yapmak. Zira “Bir müslüman işini dik­katli ve sağlam yaparsa, Cenâb-ı Allah buna memnun olur.”[18]

 18. Şartlar ne olursa olsun çalışmak esas olmalıdır. Hz. Peygamber’in şu hadisi bu açıdan çok anlamlıdır: “Sizden birinizin sırtına bir demet odun yüklenip (bu suretle kazancını sağlaması), birine el açıp dilenmesinden -el açtığı adam versin vermesin- daha hayırlıdır.”[19]

 19. Yürütülen işin başarılması için gayret etmek, işe erkenden koyulmak.[20]

 İşte Resûl-i Ekrem (s.a.v.), kendi emriyle kurulan müslüman çarşı-pazarına sık sık çıkıyor, müslümanları çalışmaya, helâlinden kazanmaya teşvik ediyor, bazı dükkânlara girerek ölçüye tartıya yardım ediyor, “böyle ölçün, böyle tartın” diyerek ölçüde ve tartı­da doğruluğu öğretiyordu. Müslümanları iş hayatında ve ticarette dürüst olmaya yöneltiyordu. Biz, Resûlüllâh’ın bu mânâdaki tavsi­yelerinden bazılarını yukarıda sıraladık. İş hayatı, işi yürüten, ça­lışan (işçi), malı satan (tâcir), alan (tüketici), meyve ve hububat üreticileri (müstahsil), şirketler, (ortaklıklar) vs. hakkında daha yüzlerce tavsiye ve esasın olduğunu hatırdan uzak tutmamalıyız.


 [1] Müslim, Büyû’, 11.
 [2] Müslim, Büyû’, 9.
 [3] Müslim, Büyû’, 11.
 [4] Buhârî, Büyû’, 71; Müslim, Büyû’, 7.
 [5] Buhârî, İman, 24; Müslim, İman, 106; Tâc, II, 338 vd.
 [6] Buhârî, Büyû’, 15; Tâc, II, 334.
 [7] Buhârî, Büyû’, 19; Müslim, Büyû’, 51.
 [8] Müslim, Zühd, 11.
 [9] Buhârî, Zekât, 18.
 [10] Buhârî, Büyû’, 18; Tirmizî, Büyû’, 65; Tâc, II, 342-343.
 [11] Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 235; Tâc, II, 353.
 [12] İbn Mâce, Ticârât, 2.
 [13] İbn Mâce, Ruhûn, 4.
 [14] Tirmizî, Büyû’, 4; Tâc, II, 341.
 [15] Tirmizî, Büyû’, 4; İbn Mâce, Ticârât, I; Tâc, II, 341.
 [16] Bk. Mütaffifin, 83/1-3; Tirmizî, Büyû’, 9; Tâc, II, 348.
 [17] İbn Mâce, Ticârât, 6; Tâc, II, 357 vd.
 [18] M. Yaşar Kandemir, Örneklerle İslâm Ahlâkı, 326.
 [19] Tâc, II, 333 (Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî).
 [20] Tâc, II, 336 (Tirmizî); İlgili hadisleri bir arada ve daha geniş incele­mek için bk. Tâc (Bekir Sadak Tercemesi), II, 331-400; M. Yaşar Kandemir, Örneklerle İslâm Ahlâkı, 2. Baskı, İstanbul 1980, 315-328; Mahmud Denizkuşları, Hadislerin Işığında Günlük Hayatımız, İstanbul 1983, 112-125.

Top