Muridan
Abdullah Demircioğlu - Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş

Abdullah Demircioğlu - Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş

Kıymetli Hocamız Abdullah Demircioğlu´nun "Hutbelerle İnsanlığa Sesleniş -1" eserine tüm kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Hamd Allah’adır (c.c). O’na hamdeder, O’ndan yardım, hidâyet ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın doğruya ulaştırdığını saptıracak yoktur. Saptırdığını da doğruya ulaştıracak yoktur. Tek olan, ortağı olmayan, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in (s.a.s) O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.
Ey inananlar! Allah’tan, O’na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Âl-i ‘İmrân, 102)
İnsanları eşref-i mahlûk olarak yaratan Cenâb-ı Allah onları irşad için elçiler göndermiş ve kendilerini uyarmıştır. Rasûlullâh’ın (s.a.s) vefatından sonra ulemâ da tebliğ ve irşad yolunda samimiyet ile devam etmişlerdir. İslam dininin emir ve yasaklarını anlatmışlar, Allah ve Rasûlü için nasihatlerde bulunmuşlardır. Bu vazifeleri üstlenen donanımlı kişilere “mürşid” denilmiştir. İrşad, aslında bütün Müslümanlara farz-ı ayndır. Fakat irşad faaliyetleri, bu işi bihakkın ihtisas derecesinde yapabilecek vasıfları haiz din adamlarına tahmil edilmiştir. Onun içindir ki bu yük ağır ve mesuliyet taşıyan bir yüktür. Nitekim ateşe en cesaretli olanınız fetvaya en çok cesaretli olanınızdır, denilmiştir. İşte o makamı temsil etme yeteneği karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca iyiliği emreden, kötülüklerden nehyeden en hayırlı ümmet oluş nimeti çok güzel bir lütf-i ilahîdir. Bu da herkese nasib olmaz. Bu usûl üzere irşad etmek ve mürşid olabilmek, kişileri dinar ve dirhemi miras olarak bırakmayan ancak ilmi bırakan Rasûllere mirasçı yapar.
Böyle bir mirasın sahibi olan mürşid, tebliğ vazifesini yaparken çok hassas davranmalı, cevâmiu’l-kelîm olan Rasûlullâh’ın izinde adım adım vakarlı bir yol takip etmelidir. Hitap ettiği cemaat içerisinde cahilden âlime varıncaya kadar farklılıkların olabileceğini düşünerek her yönüyle tatmin edici, öğretici, eğitici olmalıdır. Önemli olan diğer bir husus da dine ait anlatımlar olan beşîr ve nezîr ölçülerine tamamen uygun olmalıdır. 
Elinizdeki bu kitap hutbelerin sözden yazıya dökülüşünden ibarettir. Umulur ki hitabetteki tesir yazıda da kendini gösterir. Her hususta emeği geçenlere kalbi teşekkürlerimle…
 
Abdullah DEMİRCİOĞLU

Top