Muridan
Hayat Veren Davet -Kitap

Hayat Veren Davet -Kitap

Kıymetli Hocamız Abdullah Demircioğlu´nun "Hayat Veren Davet" isimli eserine tüm kitapçılardan ve kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz.

TAKDİM

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Allah´a hamd, O´nun Resûlü´ne selât ve selâm eder, Ümmet-i Muhammede iki dünya selâmetleri dilerim.

Allah´a şükürler olsun. "Hayat Veren Davet" adı altında bir kitabımız daha neşre hazırlandı. Müellifin, Allah´ın rızasını istemek, dilenmek ve yalvarıp yakarmaktan başka derdi yoktur.

Sahih hadiste belirtildiği üzere ölümle insanın hayatı biter, amel defteri de tamamen kapatılır. Bundan üç durum müstesna kılınmıştır. Bunlar arkada yapıp bıraktığı sadaka-i câriye diye ifade buyurulan hayırlar ile, kendisinden faydalanılan ilimlerle, arkadan dûa edip hayırlar işleyen evlâdı sayılmıştır. Bu anlayış içinde, bu kitabımız hazırlanmış ve okuyucularına takdim edilmiştir.

Dinimizin ilk emrinin oku olmasına rağmen okuyucu adedi ne yazık ki çok azdır. Bunun ne tür zararları olduğunu, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayeti açıklar.

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere duâlarımla teşekkürlerimi sunuyorum.

Abdullah DEMİRCİOĞLU

***

TAKRİZ

Kur’ân ve Sünnet merkezli bir anlayışla kaleme alınan bu nadide çalışma; içerisinde Akaid, Fıkıh, Tefsir, Hadis ve Siyer konularının geçtiği birbirinden kıymetli bir makaleler manzumesidir. Her yaş ve seviyeye hitap eden eser, günümüz insanına anlayabileceği bir üslupla önemli mesajlar vermektedir.

“Hayat Veren Dâvet” her okuru için samimi, müşfik ve rahmani bir nefha; sahih bilgi edinmek isteyene doğru bir rehber, ibretle bakmasını bilene âlî bir feyiz ve kemâl membaı, hikmeti arayan için ise âdeta bir Lokman Hekimdir. Yayınlamaktan onur duyduğumuz eser, bütün hayatı boyunca gelenekçi çizgisini sürdüren kemal sahibi bir yüreğin güçlü kaleminden dökülen hikmet yüklü nasihatlerden mürekkeptir.

Makalelerde bilhassa son yıllarda günden güne dejenere edilmeye, itibarsızlaştırılmaya çalışılan Kur’ân’ın, Hz. Peygamber’in ve O´nun Sünnet´inin dindeki yerine ve inananlar için ehemmiyetine vurgu yapılmakta; okurlarına muhakkik bir müslüman bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bir başka deyişle eser, dinin temel kaynaklarını ve geleneksel İslami yaklaşımı arka plana iterek yerine dini kaynakları referans almayan akıl merkezli bir yaklaşımı ikame etmeye çalışan modern düşünceye karşı da güçlü bir mukavemet gösterir; bu noktada çokça akli ve nakli delil getirerek okuyucusunu dinin özü olan tevhide, Allah ve Peygamber sevgisine ricat ettirmeye gayret eder.

Allah-insan, insan-toplum ve insan-evren ilişkisini İslam’ın temel kaynakları ve kaideleri çerçevesinde anlaşılır bir şekilde ele alan, okuruna Muhammedî bir kimlik ve duruş kazandırmayı, Asr-ı Saâdet’teki gibi yeknesak bir ümmet olma sevdası aşılamayı gaye edinen eserimizin yeni baskısının insanlık için hayırlar getirmesi temennisiyle…

Tevfik bizden, başarı Cenab-ı Allah’tandır.

Top