Muridan
İslâm'a Giren Ne Yapmalı?

İslâm'a Giren Ne Yapmalı?

Medineliler, Musab b. Umeyr'in (r.a) telkinleriyle kısa sürede İslâmlaşmışlardı. Useyd b. Hudayr'ın müslüman oluşu şöyledir.

 Useyd b. Hudayr, müslüman olmadan önce kısa mızrağını alıp Es’ad b. Zürâre ve Mus’ab b. Umeyr’eonlara doğru ilerledi.

 Es’ad b. Zürâre, onu görünce, Mus’ab'a (r.a):

 “Şu yanına gelen, kavminin seyyidi, ulu kişisidir” dedi.

 Mus’ab b. Umeyr

 “Oturursa, kendisiyle konuşurum!” dedi.

 Useyd b. Hudayr, sövüp-sayarak gelip tepelerine dikildi ve:

 “Sizi bize getiren nedir? Zayıflarımızın inançlarını mı bozacaksınız? (1)

 Sen şu yabancı, kovulmuş adamı, zayıflarımızın inançlarını bâtıl ile bozmak ve onlan ona davet etmek için mi getirdin?!

 Senin bundan sonra çevremizde bir daha birşey yaptığını görmeyeyim! (2)

 Eğer hayatınız size gerekse, hemen yanımızdan ayrılın!” dedi.

 Mus’ab b. Umeyr, ona:

 “Biraz oturup, söyleyeceklerimi dinlesen; beğenirsen kabul etsen, beğenmezsen, hoşuna gitmezse, dinlemekten yüz çevirsen olmaz mı?” dedi.

 Useyd b. Hudayr

 “Yerinde bir söz söyledin!” dedikten sonra, mızrağını yere saplayıp onlarla oturdu.

 Mus’ab b. Umeyr İslâmiyet üzerine bir konuşma yaptı ve ona Kur’ân-ı Kerîm okudu.

 Useyd b. Hudayr Mus’ab b. Umeyr’in sözlerini ve Kur'ân-ı Kerîm’i dinlediği zaman, Es’ad b. Zürâre ile Mus’ab b. Umeyr:

 “Vallahi, o daha konuşmadan önce, kendisinin yüzünde İslâm’ın nurunun patladığını ve yumuşadığını anladık!” demişlerdir.

 Useyd b. Hudayr, Kur’ân-ı Kerîm hakkında:

 “Bu, ne kadar güzel, ne kadar yüce söz!

 Siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız?” dedi.

 Es’ad b. Zürâre ile Mus’ab b. Umeyr:

 “Gusledip temizlenirsin!

 Altlı üstlü, elbiseni temizlersin!

 Sonra, hak şehadetiyle şehadet getirirsin!

 Sonra da namaz kılarsın!” dediler.

 Useyd b. Hudayr kalkıp gusletti.

 Elbiselerini temizledi.

 Hak şehadetiyle şehadet getirdi.

 Sonra da, iki rekat namaz kıldı


 (1) İbn İshak, İbn Hişam , II, 77-78, Taberî, Târih, II, 236, Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve, II, 438439, İbn Esir, Kâmil, II, 97, İbn Seyyid, Uyûnu’l-Eser, I, 159-160, Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 294, E bu’l-Fidâ, el-Bidâye ve’n-Nihâye, III, 152, Halebî, İnsânu’l-Uyûn, II, 170.
 (2) Zehebî, Târîhu’l-İslâm, 294.

Top