Muridan
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs

Suûdîler tarafından yok edilmiş olan Medîne-i Münevvere'nin tarihî surları.

Top